KONTAKT

Ing. Bc. Michaela Dobrová
fashion stylista